Medlemsvilkår

MEDLEMSVILKÅR

Gælder for alle medlemmer og for alle banelejeforhold

(for børn/unge under 18 år skal der underskrives af forældre/værger ved indmeldelse/leje)

§ 1 Medlemskab er personligt / bødetillæg

Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre.

Overtrædelse heraf vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse af medlemskontrakten, og en sådan handling vil medføre øjeblikkelig ophævelse af medlemskab samt et bødetillæg på kr. 1.500.

Dog har man ved leje af Indendørsbane og Padelbane mulighed for at tage medspillere/gæster med.

§ 2 Adgangskontrol 

ProWorkout benytter adgangskontrol fra Biostar, som giver adgang til Centeret gennem ansigtsbenkendelse. Efter onlineindmeldelse skal endelig oprettelse for adgang via adgangskontrollen ske i receptionen inden for ProWorkouts bemandende tidsrum eller ved adgangsterminalen, hvor medlemsnummer og password (modtaget pr. e-mail ved indmeldelse) skal indtastes og fingeraftryk indscannes.

Efterfølgende skal du altid ved ankomst registrere dit fremmøde enten ved Biostar (i mellemgangen). Manglende efterlevelse heraf vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse af medlemskontrakten, og det vil kunne medføre øjeblikkelige ophævelse af medlemskab

Adgang til ProWorkout er personlig, og du må aldrig give adgang til andre personer. Overtrædelse heraf vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse af medlemskontrakten, og en sådan handling vil medføre øjeblikkelig ophævelse af medlemskab samt et bødetillæg på kr. 1.500 jf. §1.
Dette gør sig imidlertid ikke gældende ved leje af Indendørsbane og Padelbane, hvor man som del af lejen har mulighed for at tage medspillere/gæster med.

§ 3 Betaling

Ved oprettelse af automatisk kortbetaling tilmeldes aftalen DIBS, og du betaler straks for perioden fra oprettelsen til første betaling via automatisk kortbetaling (DIBS). Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned.

Du er altid ansvarlig for, at der er dækning på betalingskortet, at kortet ikke er spærret, at kortoplysninger er opdaterede etc. så betaling kan ske rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten.

Du giver ved accept af nærværende medlemsvilkår samtykke til, at der foretages automatisk kortbetaling, dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder ProWorkout sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.

Du giver ligeledes ved accept af nærværende vilkår samtykke til, at køb (fx T-shirts, bolde), du foretager i ProWorkout, kan trækkes fra det betalingskort, som registreres. Du modtager kvittering for betalingen.

§ 4 For sen betaling

Betales den løbende ydelse ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig, og der kan opkræves et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,00.

Hvis du ikke betaler senest 5 hverdage efter rykkerskrivelsens datering, vil den manglende betaling betragtes dette som væsentlig misligholdelse, og medlemskabet bringes til øjeblikkeligt ophør.!§

§ 5 Bøder

Der opkræves over den automatiske kortbetaling bøde på kr. 40 ved udeblivelse fra hold, man har tilmeldt sig. Bøde pålægges for hver gang udeblivelse registreres.

Reglerne for bødepålæg:

Frameldelse: skal ske senest 2 timer før holdstart.

Indtjekning: skal ske senest 1 minut før holdstart.

Opfyldning af hold fra venteliste: sker 1 min før holdstart.

Det betyder i praksis, at hvis man f.eks. har tilmeldt sig pump fra kl. 16.00 – 17.00, og man IKKE er afmeldt inden kl. 14.00 og ikke har tjekket ind senest kl. 15.59, så vil man modtage en bøde.

Hvis der er venteliste på holdet, så vil systemet kl. 15.59 fylde holdet op i kronologisk rækkefølge, men kun med medlemmer fra ventelisten, der er mødt op i Centret og har tjekket ind.  Møder man ikke op på holdet efter at være rykket op på holdet fra ventelisten og fremmødt i Centret, vil man modtage bøde.

§ 6 Personoplysninger/Informationer/Nyheder/Billeder

Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, betalingskortoplysninger mv. skal straks oplyse til ProWorkout. Ændringer kan også foretages på www.proworkout.dk.

ProWorkout kan bede om at se billedlegitimation eller tage foto af dig, som kun vil blive til brug for vores stamoplysninger om dig.

Du giver ved accept af nærværende medlemsvilkår samtykke til, at ProWorkout opbevarer dine personoplysninger.

Ved indmeldelsen giver du lov til, at ProWorkout må behandle og opbevare oplysninger om dig, kontakte dig telefonisk samt løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til ProWorkout på dragoer@proworkout.dk.

ProWorkout anvender kun personoplysninger til brug for almindelig drift, og vi indsamler kun den information, der er nødvendig for driften og vedligeholdelse af vores system.
Ved ophør af medlemskab kan du altid bede om, at alle informationer om dig slettes fra systemet. Henvendelse herom skal ske til dragoer@proworkout.dk.

ProWorkout tager løbende billeder af aktiviteter i huset. Disse billeder anvendes til kommerciel brug fx på Centrets sociale medier. Ønsker du ikke, at ProWorkout kan gøre brug af billeder, hvoraf du fremgår, da skal du informere ProWorkout herom ved skriftlig henvendelse pr. mail til dragoer@proworkout.dk.

§ 7 Varighed af medlemskab mm.

Ved automatisk kortbetaling (DIBS) er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til § 11.

Erhvervede klip til specialhold, personlig træning etc. skal bruges inden for 3 år fra købsdato. Herefter udløber det, og resterende/ubrugte klip vil ikke blive refunderet.

Leje af Padel- og/eller Indendørsbanen gælder kun i det pågældende tidsrum, der er betalt for.

§ 8 Berosætning

Du kan sætte dit medlemskab i bero to gange pr. kalenderår.

En beroperiode kan ikke overstige 3 måneder.

Det koster 40 kr. pr. gang at oprette en beroperiode på sit medlemskab.

Medlemskabet kan sættes i bero på www.proworkout.dk. I tvivlstilfælde skal du kunne bevise, at der er sket en berosætning med dokumentation for dato og periode.

Medlemskab kan ikke sættes i bero i opsigelsesperioden, jf. § 11.

§ 9 Ændringer af priser og medlemsvilkår

ProWorkout forbeholder sig ret til ændringer af medlemsvilkår.

Væsentlige ændringer af medlemsvilkårene (fx prisændringer) varsles ved opslag i Centeret, på www.proworkout.dk og via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mailadresse) senest 45 dage før ændringerne træder i kraft. Ønsker du herefter ikke at opretholde dit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er du naturligvis berettiget til at opsige dit medlemskab efter proceduren i § 11.

ProWorkout har til enhver tid ret til at foretage sædvanlige ændringer i medlemsvilkår, ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr, åbningstider etc.

Du er til en hver tid underlagt den seneste version af Medlemskontrakten, som findes på www.proworkout.dk.

§ 10 Privat/kommerciel anvendelse af Centret

ProWorkout (herunder Padel- og Indendørsbanen) må kun anvendes i privat sammenhæng. Det er derfor ikke tilladt på nogen måde at anvende ProWorkout i kommerciel/erhvervsmæssig sammenhæng, hvorfor man fx ikke må tilbyde personlig træning i Centret.

ProWorkout udbyder personlig træning mm., og det er kun personer med tilladelse fra ProWorkout, der må tilbyde personlig træning mm. i Centret.

Overtrædelse heraf vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse af medlemskontrakten, og det vil medføre øjeblikkelige ophævelse af medlemskab.

Padel- og Indendørsbanen kan dog også – ved indgåelse af specialaftale – lejes til kommerciel/erhvervsmæssig brug (fx udlejning til undervisning for tennisklubber). For yderligere information kan ProWorkout kontaktes op dragoer@proworkout.dk

 § 11 Opsigelse

Medlemskabet er bindende for begge parter indtil det opsiges med den nedenfor angivne frist.

Opsigelsesfristen for et medlemskab er løbende måned + 1 måned.

Opsigelsen skal ske skriftligt til ProWorkout på dragoer@proworkout.dk

Eksempel: Medlemskabet opsiges den 14. august 2022, hvilket betyder, at medlemskabet ophører den 30. september 2022. (resten af den måned, hvor opsigelsen gives + 1 måned).

§ 12 Misligholdelse af kontrakt, udelukkelse af medlem og ophævelse af medlemskab

Som medlem forpligter du dig til at overholde de fastsatte medlemsvilkår herunder overholdelse af eventuelt ordensreglementet samt henvisninger fra personalet. Manglende overholdelse heraf vil kunne udgøre en væsentlig misligholdelse og vil derfor kunne medføre øjeblikkelige ophævelse af medlemskabet.

Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller ProWorkouts ansatte/repræsentanter, kan ProWorkout uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt.
ProWorkout kan til enhver tid opsige enhver aftale om medlemskab uden yderligere varsel. I tilfælde af ProWorkouts opsigelse vil samtlige uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt.

Er der imidlertid tale om, at ProWorkout ophæver medlemskontrakten som følge af et medlems væsentlige misligholdelse af de gældende medlemsvilkår, ordensreglement eller henvisninger fra personalet, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art.

ProWorkout forbeholder sig også at opkræve et bødetillæg jf. § 1 ved overtrædelse af reglerne om adgang til centret

§ 13 Helbredstilstand, personskade og personligt program

Al træning og/eller ophold i ProWorkout sker på eget ansvar. Dette gælder uanset om træningen og/eller ophold foregår indendørs hos ProWorkout, på Padelbanen eller ifm. et hold, event, arrangement el. lign., der afholdes udenfor ProWorkout.

Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos og med ProWorkout. ProWorkout tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykke, forkert træning eller andre besøgenes/medlemmers handlinger eller mangelfulde handlinger mm. I øvrigt følges de til enhver tid gældende erstatningsretlige regler.

Før du påbegynder din træning hos ProWorkout anbefaler vi, at du booke en aftale med en af vores Instruktører, så du kan få lagt et træningsprogram og få en gennemgang af maskinerne i Centret.

§ 14 Bemanding

ProWorkout har bemandet reception hver dag. For bemandet tidsrum se www.proworkout.dk.

ProWorkout forbeholder sig ret til at ændre bemandingen i receptionen uden yderligere varsel, og tager også forbehold for, at der pga. sygdom el. lign. ikke er bemanding på et givent tidspunkt, trods dette er oplyst.

§ 15 Ændringer i hold m.v.

ProWorkout forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider, instruktører og udbud af hold etc. med 2 ugers varsel. Ændringen vil fremgå af app (ProWorkout) og www.proworkout.dk. Desuden kan ProWorkout aflyse hold eller ændre instruktør/holdtype indtil samme dag senest 1 time før holdets planlagte start.

Som udgangspunkt vil hold med færre end 8 tilmeldte deltagere blive aflyst. Tilmeldte deltagere vil modtage aflysningen senest 1 time før holdets planlagte start.

§ 16 Adfærd, ophold i Centret og ordensreglement

Vi opfordrer til, at du som medlem af ProWorkout hjælper med til at holde Centret pænt og rent. ProWorkout er røgfrit område, både inde og ude.

Som medlem forpligter du dig til at overholde de fastsatte medlemsvilkår herunder overholdelse af eventuelt ordensreglementet samt henvisninger fra personalet.

Man skal altid udvise ordentlig opførsel og adfærd og racistiske, diskriminerende, nedladende etc. udtalelser ag adfærd tolereres ikke, og brud herpå vil kunne medføre øjeblikkelig bortvisning og ophævelse af medlemskab.

Al træning og ophold i ProWorkout foregår på eget ansvar.
Under træning skal der altid anvendes tøj og sko, der er beregnet til indendørs træning. Derfor er det fx heller ikke tilladt at træne eller opholde sig i træningsområdet med bar overkrop eller med bare fødder/klip-klapper. Bare fødder er dog tilladt ved yoga, dog kun i de lokaler, hvor det pågældende hold tilbydes, og kun i det tidsrum, hvor holdet kører.

Udstyr og faciliteter skal ryddes op efterhånden som træningen skrider frem.

Det er ikke tilladt at medbringe eget træningsudstyr i Centret (fx bolde, kæder, kalk etc.) Dog gælder der særlige regler ved leje af Centrets Padel- og Indendørsbane.

Det er ligeledes tilladt at medbringe egne yogamåtter, straps, træningsbælte, elastikker.

§ 17 Personer under 18 år
Fra det fyldte 15. år til og med det 17. år: Unge i denne alderskategori må kun benytte ProWorkouts faciliteter, hvis ProWorkout har modtaget en skriftlig tilladelse hertil fra pågældendes forældre eller værge (sker ved at forælder/værge underskriver medlemskontrakten på vegne af den unge). For at et ungdomsmedlemsskab kan indgås skal forældre/værge fremmøde i ProWorkout ved indmelding.

Vi opfordrer til, at man ikke har børn med i ProWorkout. Såfremt man alligevel har børn med i ProWorkout, skal disse altid opholde sig i lounge-området. Børnene må af sikkerhedsmæssige årsager hverken opholde sig i træningsområder eller i træningsrum.

Overtrædelse heraf vil betragtes som et væsentligt brud og vil kunne medføre øjeblikkelig ophævelse af medlemskab for det medlem, der handler i strid med reglen om børn i Centret.

Dette gør sig imidlertid ikke gældende ifm. deltagelse på efterfødselshold, hvor deltagerne opfordres til at have deres babyer med.

§ 18 Værdigenstande og skabe

Det anbefales, at der ikke opbevares genstande af værdi i garderobeskabene eller ubevogtet i ProWorkout. ProWorkout bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra skabe. Skabe kan aflåses, men du skal selv medbringe en hængelås.

Skabe skal være tømt hver dag ved lukketid. ProWorkout forbeholder sig ret til at klippe lås op på skabe, der ikke er tømt ved Centrets lukketid.

§ 19 Fremmøde til holdtræning

Fremmøde til holdtræning skal ske senest 15 minutter før timens start.

Fremmøde til prøvetime med Instruktør skal ske 10 minutter før aftaletidspunktet.

Ved al træning skal du fremmøde dig i Biostar i mellemgangen.

§ 20 Afbud til holdtræning

Har du brug for at melde afbud til et hold, skal det ske senest 2 timer før holdstart.

Husk også at slette dig fra evt. venteliste inden for samme frist, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet.

Afmelding til holdtræning kan ske via www.proworkout.dk., via app (ProWorkout) eller ved personlig fremmøde senest 2 timer før holdstart.

Bøder ved for sent afbud, se § 5.

§ 21 Afbud til prøvetime

Hvis du ikke kan overholde din aftale om prøvetime, skal du melde afbud senest 2 timer før aftalestart. Dette skal ske ved personlig henvendelse eller pr. mail til dragoer@prowokrout.dk.

Bøder ved for sent afbud, se § 5.

§ 22 Venteliste

Står du på venteliste, skal du selv tjekke din status på app’en (ProWorkout)

Du skal altid slette dig fra venteliste, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Hvis du får plads, men ikke ønsker at deltage og ikke har slettet dig fra ventelisten, vil dette blive betragtet som for sent afbud.

Bøder ved for sent afbud, se § 5.

§ 23 Såfremt ProWorkout bliver medlem af Anti Doping Danmark

Du er som medlem forpligtet til at lade dig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter du at lade dig teste, uanset årsagen hertil, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at dit medlemskab ophører med øjeblikkelig virkning, og at du skal betale for alle omkostninger i forbindelse med dopingtesten. Oplysninger om din eventuelt positive prøve bliver videregivet til Anti Doping Danmark, og en positiv prøve medfører mindst 2 års udelukkelse fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet Anti Doping Danmark.

§ 24 Padelbane

ProWorkout har en udendørs Padelbane, der udlejes til padel-tennis til medlemmer og ikke-medlemmer. ProWorkouts medlemskontrakt og ordensreglement gælder i sin fulde længde også for ikke-medlemmer for den periode banen lejes.

Begrænsninger

Leje af banen giver kun adgang til Padelbanen, og der er derfor ikke mulighed for at anvende Centrets øvrige faciliteter til fx opvarmning el. lign.

Tid og varighed

Man kan leje banen i tidsrummet 08.00 – 21.00 (sidste baneleje er fra kl. 20.00 – 21.00) alle ugens dage.
Man lejer banen for en time ad gangen.

Booking

Booking sker via https://www.racketclub.dk/pages/racket-club-dragor

ProWorkout påtager sig intet ansvar for problemer med bookning, og alle henvendelse skal ske direkte til Racket Club Dragør

Fremmøde

Man har først adgang til banen fra det tidspunkt, man har lejet banen, og man skal forlade banen senest én time herefter. Dvs.: har man lejet banen fra kl. 13. – 14., så har man først lov til at gå ind på banen kl. 13.00 og man skal have forladt banen inden kl. 14.00.

Som medlem:

Du har først adgang til banen på det tidspunkt, at din lejetime starter. Du får adgang til Padelbanen ved fingerscan eller medlemskort. Når du ankommer til din lejede time, lægger du din finger på Biostar til fingerscan eller holder dit medlemskort op foran scannere. (på væggen til Centret overfor indgangen til banen).
Du kan nu tage dine maksimum tre medspillere/gæster med ind på banen.

Som ikke-medlem:

Du har først adgang til banen på det tidspunkt, at din lejetime starter. Du får adgang til Padelbanen ved anvendelse af den tilsendte kode (sendt som mail og sms ved bookning).

Når du ankommer til din lejede time:

tast dit mobilnummer på tastaturet på Biostar (på væggen til Centret overfor indgangen til banen)

tryk ”ok”

indtast din adgangskode (de første fire cifre i dit cpr-nummer (altså fødselsdato og -måned)

Du har nu adgang til banen og kan tage dine maksimum tre medspillere/gæster med ind på banen.

Ophold på banen

Der må maksimum være fire personer på banen ad gangen. Brud herpå vil blive betragtet som en væsentlig misligholdelse, og vil medføre øjeblikkelig bortvisning, fremtidig udelukkelse fra banebookning samt for medlemmer af ProWorkout ophævelse af medlemskab.

Adgang til Centret
Hvis man ikke er medlem af ProWorkout har man ved leje af Padelbanen ikke adgang til selve Centret, men kun til den udendørs Padelbane.

Brud herpå vil blive betragtet som en væsentlig misligholdelse, og vil medføre øjeblikkelig bortvisning, samt fremtidig udelukkelse fra banebookning.

Udstyr og leje/køb af udstyr

Der må kun medbringes udstyr, der er beregnet til padeltennis.
Som medlem:

Leje 4 bat: DKK 100

Køb af rør med 3 styk bolde: DKK 70

Betaling for leje og køb sker via webshop på www.proworkout.dk, eller ved personlig henvendelse i ProWorkout inden for det bemandede tidsrum.

Når du har lejet/købt online: bat/bolde afhentes i ProWorkout. Boldrør står på hylde ved receptionen, og taske med 4 lejebat findes under hylden med boldene.

Det er kun medlemmer af ProWorkout, der har mulighed for køb og leje af udstyr. Ikke-medlemmer må selv medbringe paddeltennisudstyr.

Du skal til en hver tid kunne dokumentere, at du har købt/lejet online ved kvitteringsfremvisning.

De lejede bat i taske skal tilbageleveres straks efter udløb af baneleje. Skal tilbageleveres på samme sted, som det blev afhentet.

Beskadigelse

Beskadiges udstyr, inventar, arealer, bygning etc. skal ProWorkout orienteres herom ved personlig henvendelse i receptionens bemandede tidsrum eller uden for dette tidsrum ved straks-orientering på dragoer@proworkout.dk. Som det fremgår af § 26 er banen videoovervåget.

Brugerne/lejerne er erstatningspligtig ved beskadigelse af udstyr, inventar, arealer, bygning etc..

Adfærd

Padelbanen er udendørs, hvorfor støjende og generende adfærd ikke accepteres.

Personalets anvisninger skal til enhver tid respekteres, og sker dette ikke vil det blive betragtet som en væsentlig misligholdelse, og vil medføre øjeblikkelig bortvisning, fremtidig udelukkelse fra banebookning samt for medlemmer af ProWorkout ophævelse af medlemskab.

Hele ProWorkouts område (udendørs og indendørs) er røgfrit, hvilket også betyder, at der ikke må ryges på og omkring Padelbanen.

Ansvarlig for medspillere/gæster

Man er, som den der har lejet Padelbanen, til en hver tid ansvarlig for alle handlinger, som udføres af de medspillere/gæster, man medbringer.

Personer under 18 år

Personer under 15 år må kun opholde sig på Padelbanen i selskab med en person, der er fyldt 18 år.

Leje af Padelbane kan kun ske af personer fra det fyldte 15. år til og med det 18. år ved personlig henvendelse i ProWorkout sammen med en forælder eller værge, der skal underskrive for leje og vilkår.

Henvendelse skal ske inden for ProWorkouts bemandede tidsrum.

§ 25 Indendørsbane

ProWorkout har en Indendørsbane (turf med underliggende shock pad), der udlejes til:

tennis

øvrig sportsbrug

ProWorkouts medlemsvilkår og ordensreglement gælder i sin fulde længde også for ikke-medlemmer for den periode banen lejes.

Banen må kun anvendes til sportsaktiviteter, og kan derfor ikke lejes til fx festarrangementer, børnefødselsdage etc.

Begrænsninger

Leje af banen giver kun adgang til Indendørsbanen, og der er ikke mulighed for at anvende Centrets øvrige faciliteter til fx opvarmning el. lign.

Leje af banen til tennis

Banen kan lejes som tennisbane. Banelejen gælder kun for maksimum fire personer, og der kan ikke ske udskiftning af disse fire personer under den lejede time.

Leje af banen til øvrig sportsbrug

Banen kan lejes til øvrige sportsaktiviteter, der må dog ikke udøves sportsaktiviteter af voldsom og/eller støjende karakter, og der må kun medbringes bolde og ketsjere. Ønsker man at medbringe andre redskaber/udstyr el. lign. skal man anmode om godkendelse i hvert enkelt tilfælde. Dette sker ved personlig henvendelse inden for det bemandede tidsrum eller pr. mail til dragoer@proworkout.dk

Banelejen gælder for maksimum ti personer, og der kan ikke ske udskiftning af disse ti personer under den lejede time.

Tid og varighed

Man kan leje banen i tidsrummet 07.00 – 21.00 (sidste baneleje er fra kl. 20.00 – 21.00) alle ugens dage.

Man lejer banen for en time ad gangen.

Booking

Booking sker via dragoer@proworkout.dk

Fremmøde

Man har først adgang til banen fra det tidspunkt, man har lejet banen, og man skal forlade banen senest én time herefter. Dvs.: har man lejet banen fra kl. 13. – 14., så har man først lov til at gå ind på banen kl. 13.00 og man skal have forladt banen inden kl. 14.00.

De medspillere/gæster du medbringer, der ikke er medlem af ProWorkout, har først adgang i Centret, på det tidspunkt banelejen starter.

Ophold på banen ved leje til tennis

Der må maksimum være fire personer på banen ad gangen. og der kan ikke ske udskiftning af disse fire personer under den lejede time. Brud herpå vil blive betragtet som en væsentlig misligholdelse, og vil medføre øjeblikkelig bortvisning, fremtidig udelukkelse fra banebookning samt for medlemmer af Pro-

Workout ophævelse af medlemskab.

Det er kun deltagende spillere, der har adgang til Centret og banen.

Ophold på banen ved leje til øvrig sportsbrug

Der må maksimum være ti personer på banen ad gangen. Brud herpå vil blive betragtet som en væsentlig misligholdelse, og vil medføre øjeblikkelig bortvisning, fremtidig udelukkelse fra banebookning samt for medlemmer af ProWorkout ophævelse af medlemskab.

Det er kun deltagende spillere, der har adgang til Centret og banen.

Udstyr ved leje til tennis

Der må kun medbringes udstyr beregnet til tennis.

Udstyr ved leje til øvrig sportsbrug

Der må kun medbringes bolde og ketsjere. Ønsker man at medbringe andre redskaber/udstyr el. lign. skal man anmode om godkendelse i hvert enkelt tilfælde. Dette sker ved personlig henvendelse inden for det bemandede tidsrum eller pr. mail til dragoer@proworkout.dk

Beskadigelse

Beskadiges udstyr, inventar, arealer, bygning etc. skal ProWorkout orienteres herom ved personlig henvendelse i receptionens bemandede tidsrum eller uden for dette tidsrum ved straks-orientering på dragoer@proworkout.dk. Som det fremgår af § 26 er banen videoovervåget.

Brugerne/lejerne er erstatningspligtig ved beskadigelse af udstyr, inventar, arealer, bygning etc..

Adfærd

Da banen er placeret midt i ProWorkout, hvor også almindelig træning foregår, henstilles der til, at man altid tager hensyn til omgivelserne og undgår støjende og generende adfærd.

Personalets anvisninger skal til enhver tid respekteres, og sker dette ikke, vil det blive betragtet som en væsentlig misligholdelse, og det vil medføre øjeblikkelig bortvisning, fremtidig udelukkelse fra banebookning samt for medlemmer af ProWorkout ophævelse af medlemskab.

Ansvarlig for medspillere/gæster

Man er, som den der har lejet Indendørsbanen, til enhver tid ansvarlig for alle handlinger, som udføres af de medspillere/gæster, man medbringer.

Personer under 18 år

Personer under 15 år må kun opholde sig på banen i selskab med en person, der er fyldt 18 år.

Leje af bane kan kun ske af personer fra det fyldte 15. år til og med det 18. år ved personlig henvendelse i ProWorkout sammen med en forælder eller værge, der skal underskrive for leje og vilkår.

Henvendelse skal ske inden for ProWorkouts bemandede tidsrum.

§ 26 Erstatning

ProWorkout forbeholder sig ret til at rejse erstatningskrav efter de til enhver tid gældende erstatningsretlige regler for medlemmers beskadigelse af ProWorkouts udstyr, arealer etc.

§ 27 Overvågning

ProWorkout er i overensstemmelse med gældende lovgivning overvåget hele døgnet både indenfor i Centret, på udenomsarealer samt på Padelbane.

§ 28 Fortrydelsesret

Ved køb over internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Det betyder, at du ved køb af medlemskab/leje af baner mm. på ProWorkouts hjemmeside har 14 dages fortrydelsesret fra den dag medlemskabet er købt / banen er lejet.

Tager du imidlertid dit medlemskab/baneleje i brug inden for de 14 dage bortfalder fortrydelsesretten pr. den dato, hvor medlemskabet/banelejen tages i brug.

Du skal være fyldt 18. år, førend du kan købe et medlemskab eller leje baner via ProWorkouts hjemmeside. Køb af børne- og ungemedlemskaber og ungdomsmedlemskab kræver personligt fremmøde med forælder/værge.

§ 29 Kontakt

ProWorkout kan kontaktes via mail til dragoer@proworkout.dk eller ved personlig henvendelse inden for receptionens bemandede tidsrum.

 

// december 2023